zbcpto

Стипендія

Постанова КМУ від 28.12.16 № 1047

"Про розміри стипендій у державних та комунальних навчальних закладах, наукових установах"

 

Постанова КМУ  від 28.12.16 № 1050

"Деякі питання стипендіального забезпечення"

 

Постанова КМУ від 23.11.16 № 975

"Про надання державної цільової підтримки деяким категоріям громадян для здобуття професійно-технічної та вищої освіти"

 

Постанова від 12.07.04 № 882

"Питання стипендіального забезпечення"

Правила призначення і виплат академічних, соціальних стипендій у
ДНЗ "Запорізький будівельний центр ПТО"

1. Загальні положення

1.1. Правила призначення і виплати академічних, соціальних стипендій у державному навчальному закладі  «Запорізький будівельний центр професійно-технічної освіти» (надалі – Центр) розроблені на основі ПОРЯДКУ призначення і виплати стипендій, затвердженого постановоюКабінету Міністрів України від 12 липня 2004 р. № 882 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1050), ПОРЯДКУ ТА УМОВ надання державної цільової підтримки деяким категоріям громадян для здобуття професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2016 р. № 975 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 17 липня 2019 р. № 686), РОЗМІРІВ стипендій учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти, студентів закладів фахової передвищої та вищої освіти, наукових установ державної та комунальної форми власності, а також переможців, призерів та учасників інтелектуальних змагань, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1047 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 8 листопада 2017 р. № 918).

1.2. Ці Правила призначення і виплати академічних та соціальних стипендій у Центрі (надалі – Правила) поширюються на учнів денної форми навчання, які навчаються у Центрі за регіональним (державним) замовленням за рахунок коштів загального фонду місцевого (державного) бюджету.

1.3. Правила призначення і виплати академічних та соціальних стипендій у Центрі затверджуються педагогічною радою за погодженням з органом студентського самоврядування та оприлюднюються не пізніше ніж за тиждень до початку навчального семестру.

1.4. Для вирішення питань щодо призначення та позбавлення академічної або соціальної стипендії (у тому числі спірних), надання матеріальної допомоги учням, заохочення кращих учнів за успіхи у навчанні, участь у громадській, спортивній і науковій діяльності наказом керівника Центру утворюється стипендіальна комісія.

1.5. До складу стипендіальної комісії входять керівник Центру, головний бухгалтер, заступник директора з навчально-виробничої роботи, старший майстер, представники органів студентського самоврядування. При цьому кількість осіб, які представляють у стипендіальній комісії органи студентського самоврядування повинна становити не менше ніж 50 відсотків складу стипендіальної комісії.

1.6. У своїй роботі стипендіальна комісія керується законами та іншими нормативно-правовими актами, що визначають права і обов’язки осіб, які навчаються.

1.7. На підставі протоколу стипендіальної комісії керівник Центру видає наказ, яким затверджує реєстр осіб, яким призначаються стипендії, в разі, коли рішення стипендіальної комісії не суперечить вимогам законодавства та правилам призначення стипендій Центру.

1.8. Стипендії виплачуються один раз на місяць. У разі коли учень має право на призначення кількох стипендій, виплачується одна стипендія найбільшого розміру, якщо інше не передбачене законодавством.

1.9. Терміни, що використовуються в цих Правилах, вживаються в такому значенні:

Академічна стипендія –  це щомісячна грошова виплата, яка призначається учням Центру за результатами навчання відповідно до цих Правил;

Соціальна стипендія – це грошові кошти, що надаються відповідно до пільгової категорії учня Центру на підставі цих Правил та спеціальних законів, що встановлюють державні пільги і гарантії для окремих категорій громадян;

Повторна атестація – перевірка знань учня Центру, який під час планової атестації одержав оцінки нижчі ніж 4 бали з професійно-практичної, професійно-теоретичної та загально-професійної підготовки, або не з’явився на планову атестацію;

Повторний залік – перевірка знань учня не випускних груп, який одержав річні оцінки нижчі, ніж 4 бали, або не отримав річних оцінок з професійно-практичної підготовки, з навчальних предметів професійно-теоретичної та загально-професійної підготовки, що не виносяться на атестацію.

Повторна атестація (повторний залік) призначається з 01 січня по 31 січня поточного навчального року, з 01 вересня по 30 вересня нового навчального року.

 

2. Призначення та призупинення стипендій

2.1. Стипендія призначається один раз на весь навчальний семестр учням Центру перехідних груп з першого числа місяця, що настає після закінчення семестрового контролю згідно з навчальним планом, на період до визначення результатів наступного семестрового контролю, за результатами семестрового, після успішної здачі повторної атестації (повторних заліків) крім випадків, зазначених у цих Правилах.

Повторна атестація (повторні заліки) обов’язково призначаються у разі:

  • коли учні під час планової атестації одержали оцінки нижчі ніж 4 бали або мають не атестацію з професійно-практичної, професійно-теоретичної або загально-професійної підготовки;
  • за заявою учня про перездачу предметів.

2.2. У разі коли строк закінчення навчання учня, який отримує академічну або соціальну стипендію, настає до закінчення місяця або стипендіат вибуває з Центру до закінчення строку навчання, їм виплачується стипендія у повному обсязі за останній місяць навчання.

2.3. У період тимчасової непрацездатності, підтвердженої довідкою закладу охорони здоров’я, особа отримує академічну або соціальну стипендію у призначеному їй розмірі.

2.4. На час проходження практики або провадження іншої трудової діяльності з дозволу Центру стипендіат зберігає право на отримання стипендії.

2.5. Стипендіатам, призваним на військову службу у зв’язку з оголошенням мобілізації, протягом строку перебування на військовій службі виплачується стипендія у розмірі, встановленому згідно з цим Правилами за результатами навчання в останньому перед призовом навчальному семестрі.

2.6. Учням, які навчалися за державним (регіональним) замовленням і поновили навчання за таким замовленням після перерви у навчанні, академічна або соціальна стипендія призначається у розмірі, який встановлюється особі згідно з цими Правилами за результатами останнього (до перерви у навчанні) семестрового контролю.

2.7. Учням першого року навчання стипендія призначається з 01 вересня до першого семестрового контролю.

2.8. Питання про призупинення призначення стипендії вирішує стипендіальна комісія. Призначення стипендії призупиняється у разі:

  • одержання оцінки з планової атестації або планового заліку нижчі ніж 4 бали з професійно-практичної, професійно-теоретичної та загально-професійної підготовки;
  • з одного і більше предметів «не атестовано»;
  • не задовільної поведінки та порушення правил внутрішнього розпорядку Центра.

2.9. Питання про призупинення стипендії не застосовуються до учнів, з числа дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування.

2.10. Відновлення стипендії проводиться з початку семестру, після успішної здачі повторної атестації(повторних заліків).

 

3 Виплата стипендій

3.1. Центр у межах коштів, передбачених для виплати стипендії, вирішує питання про першочергове призначення академічних та соціальних стипендій учням:

1) з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, особам з їх числа, а також учням, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків;

2) з числа осіб, які згідно із Законом України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” мають пільги під час призначення стипендії;

3) з малозабезпечених сімей (за умови отримання відповідної державної допомоги згідно із законодавством);

4) з багатодітних сімей (за умови отримання відповідної державної допомоги згідно із законодавством);

5) які є дітьми-інвалідами та інвалідами I-III групи;

6) які відповідно до статті 5 Закону України “Про підвищення престижності шахтарської праці” мають право на призначення соціальних стипендій;

7) яким Законом України “Про внесення змін до деяких законів України щодо державної підтримки учасників бойових дій та їхніх дітей, дітей, один із батьків яких загинув у районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів або під час масових акцій громадянського протесту, дітей, зареєстрованих як внутрішньо переміщені особи, для здобуття професійно-технічної та вищої освіти” гарантується призначення соціальної стипендії;

8) які за результатами семестрового контролю мають середній бал успішності не нижчий ніж 10 за дванадцятибальною або не нижчий ніж 5 за п’ятибальною шкалою оцінювання;

9) учням першого року навчання до першого семестрового контролю;

10) учням, які не відносяться до вище перелічених категорій.

 

Особи, зазначені у підпунктах 1 - 7  пункту 3.1. цих Правил, які вперше претендують або поновлюють право на призначення соціальної стипендії, подають стипендіальній комісії документи, що підтверджують їх право на отримання пільг та гарантій на стипендіальне забезпечення згідно з нормативно-правовими актами.

Стипендіальна комісія протягом трьох робочих днів приймає рішення щодо призначення соціальної стипендії.

В разі обмеження видатків передбачених кошторисом Центру на відповідний рік учні віднесені до пункту 3.1.10. цих Правил, розглядаються стипендіальною комісією окремо. На черговість призначення академічної стипендії  вливають:

  • особиста успішність за результатами семестрового контролю;
  • участь у громадській, спортивній і науковій діяльності Центру.

 

3.2. Розмір та підвищення стипендії:

3.2.1. академічна стипендія у мінімальному розмірі – 490 гривень;

3.2.2. соціальна стипендія – 1180 гривень;

3.2.3. У разі коли за результатами навчання успішність учня становить 10-12 балів за дванадцятибальною або 5 балів за п’ятибальною шкалою оцінювання з кожного навчального предмета (дисципліни), отриманих під час семестрового контролю, розмір соціальної або академічної стипендії, збільшується на 45,5 відсотків з закругленням до найближчого цілого числа, більшого за розрахункове.

3.2.4. Учням, строк навчання яких становить не більш як 10 місяців, а також учням з числа осіб, звільнених у запас із Збройних Сил, розмір стипендії, призначається відповідно до цих Правил, збільшується на 20 відсотків з закругленням до найближчого цілого числа, більшого за розрахункове.

3.2.5. Учням, які є інвалідами по зору і слуху, - на 50 відсотків з закругленням до найближчого цілого числа, більшого за розрахункове.

3.2.6. Зменшення розміру призначення стипендії провадиться у випадку коли учні забезпечуються безоплатним триразовим харчуванням, розмір ординарної (звичайної) академічної стипендії, призначеної відповідно до цих Правил, зменшується на 50 відсотків, а тим, що забезпечуються безоплатним одноразовим харчуванням, - на 20 відсотків з закругленням до найближчого цілого числа, більшого за розрахункове.

Питання про зменшення розміру призначення стипендії не застосовується до учнів, з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, особам з їх числа, а також учнів, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків.

 

4. Призначення та виплата матеріальної допомоги, преміювання

4.1. Учням, які навчалися за регіональним (державним) замовленням і перебувають в академічній відпустці за медичними показаннями відповідно до наказу керівника навчального закладу, в межах коштів, передбачених у кошторису навчального закладу, затверджених у встановленому порядку, щомісяця виплачується допомога у розмірі 50 відсотків мінімальної ординарної (звичайної) академічної стипендії.

4.2. Учням з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, особам з їх числа, а також особам, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків, допомога виплачується у розмірі соціальної стипендії, яку вони отримували до початку академічної відпустки за медичними показаннями.

4.3. Учням з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, особам з їх числа, а також особам, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків, та хворіють на туберкульоз, допомога виплачується протягом 10 місяців з дня настання тимчасової непрацездатності у подвійному розмірі.

4.4. Рішенням керівника Центру для здобуття деяким категоріям громадян професійно-технічної освіти надається державна цільова підтримка до закінчення навчання у Центрі, але не довше, ніж до досягнення ними 23 років у вигляді: соціальної стипендії (у розмірі та порядку її призначення і виплати, встановлених Кабінетом Міністрів України) - для осіб, які навчаються за державним або регіональним замовленням за денною формою.

 

4.5.З метою підвищення життєвого рівня та заохочення за успіхи у навчанні, участь у громадській, спортивній і науковій діяльності Центр має право надавати матеріальну допомогу та заохочення учням, які навчаються за регіональним (державним) замовленням за денною формою навчання (з відривом від виробництва) за рахунок коштів, передбачених у кошторисі навчального закладу, затвердженому у встановленому порядку. Стипендіальна комісія приймає рішення щодо надання матеріальної допомоги та заохочення окремо щодо кожної особи і кожної виплати у розмірах передбачених законодавством, але не більше ніж 10%  видатків передбачених у кошторисі навчального закладу.